• info@whitestrips-nederland.nl
  • Gevestigd in Breda

1. Whitestrips Nederland accepteert geen enkele aansprakelijkheid op schade ontstaan door verkeerde toepassing van producten.

1. Whitestrips Nederland accepteert geen enkele aansprakelijkheid op schade ontstaan door verkeerde toepassing van producten.

3. Leveranties van goederen en worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen Whitestrips Nederland en de consument anders is overeengekomen.

- Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de consument naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de consument is toe te rekenen.

- In geval van een kennelijke vergissing zal de consument Whitestrips Nederland hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de consument de goederen en bescheiden ter beschikking van het bedrijf houden. De consument zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.

4. Whitestrips Nederland zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

5. De door de consument verschuldigde bedragen dienen voor de levering 100% voldaan te worden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld te melden. Indien er een verkeerd adres opgegeven wordt, is Whitestrips Nederland niet aansprakelijk voor verlies van de bestelling of hieruit voortvloeiende kosten.

  • Gratis verzending
  • 1 - 4 dagen levertijd
  • Originele whitestrips uit de VS
  • info@whitestrips-nederland.nl
  • Hoofdkantoor in Breda